Samkrafter Jämlikhetscertifiering

Certifieringen genomförs utifrån tre (3) moment som samtliga innebär en halv dags utbildning. Dagarna kan ges genom just tre halvdagar separat alternativt kombineras till att vara en heldag och en halvdag. Detta är något vi kommer överens om tillsammans utifrån er verksamhets behov och förutsättningar. Det bör oavsett vara en viss tid mellan de olika utbildningsdagarna, för att deltagarna ska ha tid att reflektera över verksamheten mellan dessa tillfällen. Utbildningen varvar föreläsningar med praktiska moment där deltagarna antingen gör övningar eller diskuterar olika ämnen. 


Verksamheten tillsätter en arbetsgrupp som utifrån 1-2 workshops, och de tankar utbildningsgruppen bidrar med, har mandat att ta fram en handlingsplan med aktiviteter och mätbara mål.  När denna handlingsplan är godkänd får verksamheten sitt certifikat. Samkrafter följer sedan upp handlingsplanen för att vara ett stöd i den fortsatta implementeringen. Utöver detta ser vi över verksamhetens dokument och är ett stöd i att utveckla ett inkluderande språk och perspektiv i dessa.

JÄMLIKHETSCERTIFIERINGENS 3 MOMENT

MOMENT 1

Vid första momentet lär vi känna varandra, och lägger grunden för ett klimat där alla ges möjlighet att göra sig hörd och känna sig lyssnad till. Denna första del tar också avstamp i en historisk översikt kring utvecklingen av rättigheter för minoriteter samt med en kunskapsfördjupning kring diskrimineringsgrunderna.


MOMENT 2

Vi tar oss en tydligare titt på verksamheten och den aktuella utbildningsgruppen, för att få syn på vår egen position och den eventuella makt vi har och hur vi kan vara med och påverka. Vi vänder blicken mer tydligt mot er verksamhet och undersöker dess olika "rum", vem passar in var och vilka normer gäller? Här tittar vi också på vad ett gott bemötande innehåller. 


MOMENT 3

Denna del är förutom viss repetition vikt till att diskutera vad verksamheten vill uppnå. Hur ser deltagarnas eventuella visioner ut, hur långt är det möjligt att nå och hur kan vi ta oss dit?


INTERAKTIVA FUNKTIONER

En del av övningarna under certifieringen genomförs genom interaktiva funktioner, där det krävs att varje deltagare har en smartphone, läsplatta eller dator. Syftet med detta är, förutom att engagera deltagarna, att rikta blicken in mot verksamheten. Vi är måna om att alla deltagare ska känna sig bekväma och trygga under våra utbildningar, varför dessa moment dels är anonymiserade och även frivilliga.


ÖVRIGT

Varje dag utvärderas både på plats i slutet på momentet, och anonymt i efterhand, allt för att ni som verksamhet ska få just era behov och önskemål tillgodosedda. Ovan nämnda moment kan justeras utifrån vad som bedöms mest lämpligt för just er verksamhet.

WORKSHOPS, HANDLINGSPLAN OCH UPPFÖLJNING

WORKSHOPS OCH HANDLINGSPLAN

Verksamheten bildar en arbetsgrupp om ca. 3-8 personer med ansvar för att ta fram en handlingsplan. Vi som utbildare jobbar tillsammans med arbetsgruppen i workshops samt med handledning på distans. Genom detta är målet att er verksamhet hittar den vision ni vill sträva mot och sedan leder den visionen in i aktiviteter och mätbara mål. När handlingsplanen godkänts av oss som utbildare får verksamheten sitt certifikat. 


UPPFÖLJNING

Arbetet följs upp efter 6 och 18 månader, för att se hur inkluderingsarbetet fortskrider. När tre år gått från certifieringstillfället tittar vi på hur väl verksamheten lever upp till målen och om det finns behov av ytterligare utbildning och/eller punktinsatser för att behålla certifikatet. Vi är måna om att göra re-certifieringen så funktionell och verksam som möjligt för er organisation. Att behöva göra om hela certifieringsprocessen vill vi i möjligaste mån undvika, utan försöker istället rikta insatserna specifikt där det behövs för att vidmakthålla en varaktig förändring.