Välkommen till Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling.  Tillsammans med er skapar vi ett klimat där individer och grupper ges möjlighet att nå sin fulla potential!

TIPS!

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra en satsning på familjehemsvården, vilket innebär att det finns medel att rekvirera för bland annat kompetenshöjande insatser. Det finns medel avsatta för samtliga kommuner. Mer information hittar du här.


För att läsa mer om utbildningar Samkrafter erbjuder, vilka till stor del rör arbetet med placerade barn, klicka här.

UTREDNINGSMETODIK

Samkrafter erbjuder utbildning och handledning kring utredningsmetodik både avseende utredningar enl. 11 kap 1,2 § SoL samt vid utredning av möjliga familjehem. Vi tror på ett förhållningssätt där öppenhet och empowerment leder oss till varaktiga förändringar och kvalitativa utredningar.

INKLUDERINGSARBETE

För att individer och grupper ska ha möjlighet att nå sin fulla potential tror vi på behovet av ett inkluderande klimat, där alla har utrymme att vara sig själva fullt ut. Detta vill vi stötta din verksamhet i genom våra olika koncept för inkluderingsarbete.

konsultverksamhet

Samkrafter har erfarenhet av att förstärka samtliga delar inom barn och ungdom vid kommunal socialtjänst, från handläggare till chefssnivå. Samkrafter erbjuder även coachning, ett värdefullt redskap för att uppnå mål och visioner.

E-post info [at] samkrafter.se

Telefon 070 622 44 66

vår vision

Vi har en stark tro på ett systemiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt, med empowerment som central beståndsdel. Vår övertygelse är att det alltid finns en väg fram till en gemensam vision, oavsett om det handlar om förändringsarbete med en familj, grupp eller större verksamhet. 


Vi är likväl övertygade om att varje enskild individ vill göra gott och bidra till ett positivt klimat och sammanhang, vilket är den grund vi bygger allt vårt kliniska arbete och tillika alla våra utbildningsinsatser på. Vår absoluta förhoppning och tro är att vi kan vara ett stöd för just din verksamhet, i ett aktivt och dynamiskt utvecklingsarbete.


Tillsammans gör vi skillnad!