February 14, 2024

PARTNERING FOR SAFETY

TIPS!

Vi erbjuder alla våra utbildningar digitalt. Kontakta oss på info@samkrafter.se för mer information!

Partnering for Safety är ett samarbetsdrivet, systemiskt, lösningsinriktat och säkerhetsfokuserat arbetssätt som sträcker sig genom hela kedjan av den sociala barnavården, från första kontakt med socialsekreterare till avslutat ärende (med eventuell insats, såsom familjebehandling eller annat). Det är snarare ett förhållningssätt än en metod, men skapar också en konkret struktur för möten och en grund för det utforskande frågandet. 

För att ge mesta möjliga momentum av arbetssättet kombinerar vi metod med organisering, såsom värdet av att ”single-tasking” samt en struktur som inkluderar flexibilitet och tajming. Arbetssättet tar stor hänsyn till traumaaspekter, såväl i förståelsen kring barnens historia som vad de interventioner och säkerhetsplaneringar socialtjänsten medverkar i kan innebära. 

Partnering for Safety har formats av framför allt Sonja Parker som också varit involverad i utvecklandet av Signs of Safety. I grunden är Partnering for Safety och Signs of Safety likvärdiga och delar verktyg och förhållningssätt, och där skillnaderna i huvudsak finns i hur metoderna får användas och läras ut. Partnering for Safety är inspirerat av och innehåller verktyg från ett flertal eveidensbaserade metoder, såsom Lösningsfokuserad korttidsterapi, Narritav terapi, Styrkebaserad praktik, Systemisk teori, The Resolutions Approach, Tre hus-metoden, “Slapande Honden? Wakker maken!”, Motiverande intervju, Familjerådslag, Uppskattande intervju samt Implementationsteori.

Namnet “Partnering for Safety” myntades av Sonja Parker och Philip Decter för att beskriva detta integrerade förhållningssätt, vilket har utvecklats av ett stort antal erfarna socialarbetare, såväl teoretiker som praktiker, från världens alla hörn.

UTBILDNING OCH HANDLEDNING

Samkrafter utbildar i Partnering for Safety på uppdrag från socialtjänst eller andra verksamheter där lösningsfokuserat förhållningssätt kan vara ett värdefullt verktyg. Vi erbjuder även ärendehandledning och mentosskap utifrån metoden. 

Kontakta oss för mer information!