February 14, 2024

EN VARAKTIG RELATION


En varaktig relation är en metod för utredning av potentiella familjehem. Utredningen är en process där den/de sökande får möjlighet att utvecklas under utredningens gång. Modellen fokuserar på detta kontinuerliga lärande och växande med samtidig tonvikt på att bekräfta den information som framkommer.

Samtidigt som det är viktigt att hitta ett blivande familjehems styrkor är det av minst lika stor vikt att blottlägga vilka kunskapsluckor och utvecklingsområden som finns hos familjen. En medvetenhet kring aktuella svagheter möjliggör för både familjen och socialtjänsten att kunna förbereda sig och täcka dessa ”glapp”, vilket ökar chansen till att en placering fungerar över tid.

En varaktig relation betonar vikten av hela familjehemmets medverkan i utredningsprocessen varför grundregeln är att intervjuer med eventuella andra barn i familjen alltid görs. Även om delar av kontakten behöver bestå av individuella samtal uppmuntras sammanhang där hela familjen deltar.