Utredningsmetodik inom socialtjänsten

PARTNERING FOR SAFETY & EN VARAKTIG RELATION

Samkrafter erbjuder utbildning och handledning i två olika metoder för utredningsarbete inom socialtjänsten; utredning när barn far illa (Partnering for Safety) och utredning av blivande familjehem (En varaktig relation). Till Partnering for Safety finns även tilläggsutbildning avseende säkerhetsplanering och meningsfulla umgängen.

Både Partnering for Safety och En varaktig relation metoderna bygger på salutogena och transparenta förhållningssätt, där familjer ges möjlighet att utvecklas och ha makten över sin egen process. Partnering for Safety är i grunden likvärdigt Signs of Safety, men omfattas inte av samma licenskrav.

Läs mer här om kommande utbildningar.